เว็บไซด์นี้ (www. Siamdiamonds.com) ดำเนินการโดยบริษัท ซี.เอ็น.ไทย แอนด์ ซันส์ จำกัด

(ต่อไปนี้จะเรียกว่า SD) โดยให้บริการเป็นตัวกลางในการรับชำระเงินและตรวจสอบสินค้าจากผู้ซื้อและผู้ขายที่ซื้อขายสินค้าผ่านทางระบบของ SD โดยถือว่าผู้ซื้อและผู้ขายที่ได้ทำการซื้อขายผ่านระบบของ SD ได้ตกลงทำสัญญาภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงของทาง SD ดังนี้

 1. ผู้ซื้อและผู้ขายต้องสมัครเป็นสมาชิกกับทาง SD ก่อน และต้องชำระค่าบริการ (ถ้ามี) กับทาง SD ก่อนจึงจะถือว่าการสมัครสมาชิกสมบูรณ์ สามารถใช้บริการผ่านทาง SD ได้
  ประเภทของสมาชิก
  1. สมาชิกทั่วไป (Regular member) ใช้บริการฟรี
  2. สมาชิกพิเศษ (VIP member) เสียค่าบริการ รายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน, และราย 12 เดือน โดย
   1. สำหรับสมาชิกรายเดือน ชำระค่าบริการรายเดือนเป็นครั้ง ๆ
   2. สำหรับสมาชิก ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน, และราย 12 เดือน ชำระค่าบริการครั้งแรก และครั้งต่อๆ ไป ก่อนหมดอายุ ผ่านทางบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต
  ** รูปแบบ และสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแต่ละประเภทตามเอกสารแบบ (ไฟล์ Member type)
 2. SD ให้บริการ ดังนี้
  • บริการ ให้สมาชิกทั่วไปแบบไม่เสียเงิน (Regular Member) และสมาชิกพิเศษแบบเสียค่าบริการ (VIP member) ประกาศขายสินค้า เพชร แหวนเพชร เครื่องประดับเพชร และเครื่องประดับอัญมณีอื่นๆ โดยผู้ซื้อสามารถติดต่อกับผู้ขายโดยตรงนัดส่งสินค้าและชำระเงินกันเองโดยไม่ต้องเสียค่าบริการให้กับทาง SD และทาง SD จะไม่รับผิดชอบใด ๆ กับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายทั้งสิ้น
  • บริการ ให้สมาชิกทั่วไป แบบไม่เสียเงิน (Regular Member) และ สมาชิกพิเศษแบบเสียค่าบริการ (VIP member) ประกาศขายสินค้า เพชร แหวนเพชร เครื่องประดับเพชร โดยผู้ซื้อและผู้ชาย ซื้อขายสินค้าผ่านทางระบบของ SD โดย SD ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับชำระเงิน และตรวจสอบสินค้า
   ขั้นตอนการซื้อขายสินค้าผ่าน SD เป็นดังนี้
   1. ผู้ขายลงประกาศขายสินค้า โดย ยืนยัน อนุญาตการขายผ่านระบบ SD ** เฉพาะสินค้าในหมวด เพชร แหวนเพชร และเครื่องประดับเพชรล้วน ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท เท่านั้นที่สามารถซื้อขายผ่าน SD ได้
   2. ซื้อ ดูประกาศขายสินค้า เลือกสินค้า และสอบถามผู้ขาย ยืนยันสินค้าพร้อมขายก่อนตัดสินใจซื้อ
   3. ผู้ซื้อ กดซื้อสินค้า ยอมรับเงื่อนไขการซื้อขายผ่าน SD และ check out ผ่านระบบ SD
   4. ผู้ซื้อชำระค่าสินค้า ภายใน 48 ชม นับจากสั่งซื้อสินค้า โดยโอนเงินมาที่บัญชี SD กรณีที่ผู้ซื้อ มิได้โอนค่าสินค้าภายใน 48 ชม คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก และผู้ซื้อจะถูกแบนจากระบบ ไม่สามารถใช้ระบบได้อีก
   5. SD แจ้งผู้ขายว่าได้รับชำระเงินแล้ว ให้ทางผู้ขายส่งสินค้ามาที่ SD ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ กรณีที่ผู้ขาย ไม่ส่งสินค้าให้ตามเวลาที่กำหนด คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก และผู้ขายจะถูกแบนจากระบบ ไม่สามารถใช้ระบบได้อีก
   6. SD ตรวจสอบสินค้าว่าแท้ และตรงตามประกาศ โดยผ่าน 3 ขั้นตอน Triple Assurance
    1. ตรวจสอบด้วย Loupe กล้องกำลังขยาย 10 เท่า และ microscope 40 เท่า
    2. ตรวจสอบด้วย Diamond tester แยกเพชรแท้จากเพชรเลียนแบบ อัญมณีอื่นๆ
    3. ตรวจสอบเพิ่มเติมด้วย Synthetic Diamond Screener (SDS) แยกเพชรแท้ จากเพชรสังเคราะห์

    * การตรวจสอบ ตรวจเฉพาะเพชรเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงตัวเรือนเครื่องประดับ โดย SD จะตรวจสอบว่าเป็น เพชรธรรมชาติ หรือ เพชรเลียนแบบ

    ** สำหรับการตรวจสอบ ตามข้อ 6.3 เพื่อแยกเพชรแท้ จากเพชรสังเคราะห์ สามารถทำได้เฉพาะเพชรที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ตังค์ และมีขนาดหน้ากว้างมากกว่า 3.0 มม

    *** เฉพาะเพชรที่มาพร้อมใบเซอร์ และเลเซอร์ที่ขอบเท่านั้น ที่ทาง SD จะสามารถยืนยันได้ว่าเพชรมีคุณภาพ น้ำ ความสะอาด ตรงตามใบเซอร์หรือไม่

   7. หลังจากตรวจสอบ หากสินค้าเป็นเพชรแท้ และรายละเอียดตรงตามประกาศ SD จะส่งสินค้าให้ผู้ซื้อผ่านทาง EMS แบบมีประกัน
 3. อัตราค่าบริการ

  SD จะชำระเงินค่าสินค้าที่ได้รับจากผู้ซื้อให้แก่ผู้ขาย โดยหักค่าดำเนินการ 10% ของมูลค่าสินค้า และหากมีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม SD จะแจ้งให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายทราบ รวมถึงทาง SD ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายทำให้เกิดความเสียหายขึ้น หรือทำให้การซื้อขายต้องล่าช้าเกินกำหนด หรือความเสียหายอื่นใด

 4. ความรับผิดของผู้ขาย

  กรณีที่สินค้าเป็นของปลอม หรือไม่ตรงตามที่ลงประกาศไว้ หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากผู้ขาย ผู้ขนส่งสินค้าของผู้ขาย ทาง SD จะส่งของคืนผู้ขาย โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมถึงค่าดำเนินการจำนวน 5% ของมูลค่าสินค้าให้แก่ SD และค่าดำเนินการในการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อเต็มจำนวน

 5. ความรับผิดของผู้ซื้อ

  ผู้ซื้อจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นหากผู้ซื้อไม่ยอมชำระเงินตามจำนวนที่ตกลงไว้ หรือชำระล่าช้าเกินกว่ากำหนด และต้องชำระค่าดำเนินการให้แก่ SD 5 % ของมูลค่าสินค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกินขึ้นหากต้องส่งสินค้าคืนแก่ผู้ขายน

 6. ข้อจำกัดความรับผิด

  SD .ให้บริการเป็นตัวกลางในการตรวจสอบสินค้าเบื้องต้น ตามมาตรฐานของ SD เท่านั้น หากเกิดความผิดพลาด หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากตัวสินค้านั้น หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ซื้อและผู้ขายได้ตกลงกันเอง หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ซื้อหรือผู้ขาย หรือความเสียหายอื่นใด ทาง SD ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น